جداسازی و شناسایی باکتریهای مصرف کننده نفت خام و LPG از نمونه خاک لایه ی سطحی مخازن نفتی غرب مسجد سلیمان

پیشنهاده کارشناسی ارشد 1397
رشته: علوم انسانی
پدیدآور: نگار ثامی استاد راهنما: غلامحسین ابراهیمی پور استاد مشاور: محسن شهریاری مقدم استاد مشاور: عبدالرزاق مرزبان
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم و فناوری زیستی
چکیده روش اکتشاف میکروبی نخستین بار در سال 1961 به عنوان یکی از روش های اکتشاف مخازن نفت و گاز در کنار روش های زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی مطرح گردید.(2) این روش بر اساس شناسایی جمعیت غیر عادی باکتریهای اکسید کننده هیدروکربن در سطح خاک و نشانه ی حضور نفت زیرسطحی و تجمعات گازی است. این تکنیک بر اساس نفوذ هیدروکربن های سبک مانند c1-c4 از مخازن نفت و گاز به سطح کم عمق است که شرایط مناسبی را برای گسترش جمعیت باکتریایی به شدت اختصاصی شده ایجاد میکند. این باکتریها از گاز های هیدروکربنی به عنوان تنها منبع غذایی استفاده میکنند و به صورت غنی شده در نزدیکی خاک سطحی بالای ساختار های حمل کننده هیدروکربن ها یافت شده اند. روش جستجوی میکروبی در بسیاری از موارد به عنوان روشی قابل اعتماد برای شناسایی مخازن نفت و گاز به اثبات رسیده و میزان موفقیت این روش در تشخیص مخازن هیدروکربنی در حدود 90 درصد گزارش شده است. این روش می تواند در کنار بررسی های زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئو شیمیایی، پتانسیل یک منطقه برای حضور هیدروکربن ها را ارزیابی کرده و ریسک عملیات حفاری اکتشافی را پایین آورده و دست یابی به موفقیت بالاتر در عملیات اکتشاف را امکان پذیر سازد.(3)

}