ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین ایران به روش استخراج بخار هیدروکربنی با استفاده از نیروی ثقلی

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: مهندسی شیمی رشته: مهندسی شیمی - طراحی فرایند
پدیدآور: مهدی دهقان استاد راهنما: محمدنادر لطف‌اللهی
دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی
چکیده در این پروژه از نرم افزارسی ام جی برای شبیه سازی فرآیند VAPEX استفاده شده است. سیستم مورد بررسی نرمال بوتان به عنوان حلال و نفت سنگین به عنوان نفت مخزن می باشد. ابتدا بر اساس اطلاعات نفت سنگین ، این ترکیب در نرم افزار تعریف شده و پارامترهای مدل ترمودینامیکی بر اساس داده های آزمایشگاهی ، چگالی و گرانروی نفت تنظیم می شوند. از مدل غیر خطی برای بیان تغییرات گرانروی نسبت به کسر مولی حلال استفاده می شود. پارامترهای مدل نیز براساس برازش نسبت به داده های آزمایشگاهی به دست می آید.در شبیه سازی فرآیند از یک مدل نیمه ترکیبی استفاده شده است. شبیه سازی فرایند با استفاده از نرم افزار برای چهار مدل آزمایشگاهی با اندازه های مختلف اجرا شده است. مدل ها دو بعدی و در مختصات کارتزین می باشند. اثر تغییرات ضرایب نفوذ و اندازه شبکه بر نرخ تولید نفت، میزان انباشتی نفت و میزان انباشتی ترزیق گاز بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار ضریب نفوذ موثر برابر 0.001 دارای کمترین خطا بوده و با کاهش اندازه شبکه ها، مقدار ضریب نفوذ برای تطابق با نتایج آزمایشگاهی کاهش می یابد.

}