جداسازی و شناسائی هیدروکربورهای آروماتیک چندحلقه‌ای در برش سنگین نفت خام 200-400 سی سی با استفاده از روش استخراج، کروماتوگرافی ستونی و کروماتوگرافی مایع با کارآئی بالا

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1368
رشته: شیمی
پدیدآور: علی‌رضا طریقیان استاد راهنما: عباسعلی رستمی استاد راهنما: مظفر اسلامی
دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه
چکیده مطالعه بر روی هیدروکربنهای آروماتیک چندمرحله‌ای (Pah) بعنوان رده مهمی از آلوده‌کننده‌های محیطی و تاثیرات آنها بربدن جانوران خاصه انسان از دیرباز متداول بوده است . در پی یافتن منابع اصلی این ترکیبات انواع سوختهای فسیلی مانند زغال سنگ ، سوختهای ترکیبی و نفت خام مورد بررسی قرار گرفته‌اند. شناسائی جامع و کامل این دسته از مواد در نفت کمتر گزارش شده و خاصه در مورد نفتهای ایران اطلاعات بسیار ناچیزی دراختیار داریم که بیشتر مربوط به ارزیابی گروهی آروماتیکهاست . اصولا شناسائی Pah در سوختها به چند دلیل عمده صورت میپذیرد. عموما شناخت و حذف ترکیبات سمی و سرطانزا که در محصولات نفتی وجود داشته یا از احتراق آنها حاصل میشوند در رفع آلودگی محیط زیست و مخاطرات ناشی از آنها اهمیت ویژه‌ای دارند. از طرفی محصولات ناشی از اکسایش آروماتیکها موجب کاهش بازدهی فرآیندهای کاتالیزوری و ناپایداری نسبی روغنها میباشند. همچنین، بهنگام بررسی منابع آلودگیهای نفتی دریاها شناسائی این ترکیبات به مثابه اثر انگشت عمل مینماید. بهمین نحو با بررسی تمامی اجزاء مخلوط (از جمله Pah) شناسائی دقیقی از طبیعیت ژئوشیمیائی سوختهای فسیلی بعمل میاید.

}