کشف قوانین حاکم بر شناسایی روش‌های ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتی بر اساس داده‌کاوی

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: علوم کامپیوتر، نظریه ها و روشها رشته: مهندسی کامپیوتر
پدیدآور: فاطمه خدابنده استاد راهنما: اشکان سامی استاد مشاور: محمدهادی صدرالدینی استاد مشاور: سیدشهاب‌الدین آیت‌اللهی
دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
چکیده تولید نفت از مخازن نفت با مشکلات زیاد و سرمایه های هنگفتی همراه است .در ابتدا نفت موجود درون چاه حدود 27 درصدآن با روش طبیعی وابتدایی (Primery) که انرژی وفشار موجود درون مخزن باعث اعمال نیرو برروی نفت موجود درون شبکه ی فضای خالی مخزن می شودتولید می شود0 و نفت را به سمت چاه برداشت و تولید هدایت میکند و حدود 73 درصد نفت درون چاه باقی میماند که با روش ازدیاد برداشت قابل برداشت میباشد 0تشخیص صحیح نوع روش ازدیاد برداشت کمک زیادی به برداشت بیشتر نفت از چاه می کند و چه بسا تشخیص اشتباه نوع روش ازدیاد برداشت باعث شکست پروژه و به هدر رفتن سرمایه های هنگفتی میشود.در این تحقیق سعی شده با بررسی خصوصیات مخازن قوانینی وضع نموده تا با کمک روش های داده کاوی موجود بتوان روش ازدیاد برداشت مناسبی برای استخراج نفت از درون هر چاه را انتخاب نمود0 از آنجا که ذخایر شناخته شده نفت جهان در زمان نه چندان دور شدیداً کاهش می یابد،تداوم حیات کشورهای غربی به یافتن کالا با کالاهای انرژی زای جایگزین نفت محتاج است و این کار به سرمایه گذاریهای قابل توجه بخش غیر دولتی در کشورهای جهان غرب نیز احتیاج دارد.لذا این نکته عامل فشاری در جهت کشف قوانین جدید برای استخراج هرچه بیشتر نفت از چاه ها و سکوهای نفتی در کشورهای دارای چنین ذخایر خدادادی می باشد تا بتوانند به تمام نیازهای متقاضیان نفت در جهان پاسخ دهند. این تحقیق بنا به ضرورت به دنبال کشف قوانین جدید در روشهای شناسایی افزایش برداشت نفت از ذخایر و منابع نفتی کشور خواهد پرداخت.

}