بررسی تجربی و محاسباتی استخراج لیتیم از آب تولیدی همراه با نفت با استفاده از روش های الکتروشیمیایی

بررسی تجربی و محاسباتی استخراج لیتیم از آب تولیدی همراه با نفت با استفاده از روش های الکتروشیمیایی
پیشنهاده دکتری تخصصی (PhD) 1402
رشته: شیمی - شیمی فیزیک ـ ترمودینامیک آماری
پدیدآور: آمنه گنجي راد استاد راهنما: امین رضا ذوالقدر استاد مشاور: هادی سالاری استاد مشاور: مجتبی علیپور
دانشگاه شیراز، دانشکده علوم
چکیده
کلیدواژه‌ها
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی و زبان‌های دیگر
در این پروژه تحقیقاتی تحت عنوان هدف اصلی، به بررسی تجربی و محاسباتی استخراج لیتیم از آب تولیدی همراه با نفت با استفاده از روش های الکتروشیمیایی به عنوان مثال نانولوله های تیتانیا خواهیم پرداخت. نانولوله های تیتانیا در محلول های الکترولیتی حاوی حلال های اوتکتیک عمیق که با استفاده از روش آنودایز الکتروشیمیایی سنتز شده اند استفاده خواهیم کرد. در طول انجام پروژه هم از روش های مختلف تجربی و هم محاسباتی برای تعیین مکانیزم انجام این فرایندها بهره خواهیم گرفت. همچنین با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی، ساختار و دینامیک استخراج لیتیم با استفاده از نانو لوله بررسی خواهد شد.

}