بررسی شرایط بهینه استخراج حلالی مولیبدن با استفاده از LIX984N

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: مهندسی متالوژی رشته: مهندسی مواد و متالورژی - استخراج فلزات
پدیدآور: مائده تقوی استاد راهنما: مهدی احمدیان استاد راهنما: محمدحسین فتحی استاد مشاور: اسکندر کشاورز علمداری
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی موادو متالورژی
چکیده استخراج فلز مولیبدن به دلیل و کاربرد آن در صنایع مختلف، اهمیت خاصی دارد. از آنجا که منابع مولیبدن محدود و کم عیار می‌باشند از روش‌های هیدرومتالورژی می‌توان برای استخراج آن کمک گرفت. یکی از فرایندهای مهم هیدرومتالورژیکی در استخراج فلزات نادر استخراج حلالی می‌باشد. این فرایند برای برخی فلزات نادر نظیر اورانیوم و پالادیوم اصلی ترین روش استخراج و برای فلزاتی دیگر مانند مس ونیکل نیز کاربرد دارد. در استخراج حلالی ابتدا یون‌های فلز مورد نظر توسط فاز آلی انتخاب شده و سپس درمرحله بازیابی فاز آلی بارارد شده در مرحله استخراج توسط حلال مناسب تخلیه می‌شود. این فرایند به منظور تغلیظ ، خالص سازی یا هردو مورد توجه می‌باشد. فاز آلی مورد نظر در این پژوهش، LIX984N می‌باشد که بیشتر برای استخراج مس ونیکل مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج مطلوبی در استخراج و بازیابی این فلزات گزارش شده است. این فاز آلی از قدرت استخراج وانتخاب کنندگی بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر در ابتدا برای بهبود استخراج و کاهش ویسکوزیته، فاز آلی LIX984N را با رقیق کننده کروزن(نفت سفید) به غلظت های مورد نظر رسانده شد. سپس پارامترهای ترمودینامیکی شامل pH، غلظت فاز آلی، دما و آنتالپی در مرحله استخراج، همچنین نمودار مک کیب استخراج و در مرحله بازیابی عوامل مختلف بازیابی و غلظت آنها مورد بررسی قرار گرفته شد. در مرحله استخراج، مقادیر pH در محدوده0/2- تا 3 انتخاب شد. نتایج نشان داد با افزایش pH در محدوده 0/2- تا 0/5 درصد استخراج افزایش یافته و مقدار بهینه استخراج در محدوده 0/5 تا 2 بدست آمد، در این محدوده، مقدار استخراج به 90% می‌رسد و در نهایت با افزایش pH از 2 تا 3 استخراج کاهش می‌یابد. علاوه بر این غلظت فاز آلی از 5 تا 30 % حجمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که با افزایش غلظت فاز آلی تا غلظت 10% حجمی، استخراج افزایش یافته و با افزایش بیشتر غلظت، تغییرات محسوسی در استخراج صورت نمی‌گیرد. جهت بررسی تاثیر دما، تغییرات دماهای 30 تا 60 درجه سانتیگراد بر درصد استخراج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی تغییرات دما نشان می‌دهد که با افزایش دما استخراج افزایش یافته و بیشترین حد آن به 96% می‌رسد. علاوه بر این، با توجه به تغییرات دما، آنتالپی محاسبه شده 60/1 کیلوژول بر مول می‌باشدکه نشان دهنده گرماگیر بودن واکنش استخراج مولیبدن می‌باشد. برای بررسی تعداد مراحل استخراج، نمودار مک کیب در شرایط دمای ثابت 30 درجه سانتیگراد و نسبت فاز آلی به آبی 1:1 رسم شد. با بررسی نمودار مک کیب رسم شده، دو مرحله برای استخراج کامل مولیبدن با LIX984N پیش بینی شد. در مرحله بازیابی مولیبدن، تاثیرعوامل مختلف نظیر آمونیوم، کربنات آمونیوم و کلرید آمونیوم و همچنین تاثیر تغییرات غلظت آنها بر بازیابی بررسی شد. در بین این عوامل، مخلوط ‌آمونیوم وکربنات آمونیوم با غلظت 2/5 مولار، بیشترین مقدار بازیابی تا حد 85% ، حاصل شد. درنتیجه شرایط استخراج بهینه با مقادیر pH حدود 0/5 تا 2 حاصل می‌شود و در دومرحله استخراج مولیبدن کامل شد. برای بازیابی فاز آلی مخلوط آمونیوم و کربنات آمونیوم مناسب می‌باشد.

}