تلفیق تصاویر SAR با تصاویر اپتیکی برای استخراج خطواره‌های مورد نظر در اکتشاف نفت

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
موضوع: مهندسی عمران رشته: مهندسی عمران - نقشه‌برداری ـ فتوگرامتری
پدیدآور: رضا ملکی استاد راهنما: علی‌اکبر آبکار استاد راهنما: مهدی مختارزاده استاد مشاور: محمدجواد ولدان‌زوج
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده نقشه برداری
چکیده با توجه به نقش تعیین کننده موقعیت شکستگی‌ها و گسل‌ها در بوجود آمدن و ماندگاری ذخایر هیدروکربنی و همچنین اهمیت این موضوع در فرآیند حفر چاه‌های اکتشافی، هدف این پایان‌نامه استخراج خطواره‌های مورد نظر در نقشه‌های زمین شناسی به منظور اکتشاف منابع و ذخایر هیدروکربنی (نفت و گاز) از تصاویر اپتیکی و راداری و تلفیق نتایج حاصل از آن است. منطقه مورد مطالعه، در محدوده کلات نادری در شمال شرقی استان خراسان رضوی قرار دارد. استخراج خطواره‌ها در دو مرحله انجام می‌شود؛ مرحله‌ی اول استخراج خطواره‌ها از تصاویر ASAR سنجنده‌ی ENVISAT1 با استفاده از الگوریتم کشف لبه کنی است. پارامترهای بهینه کشف لبه کنی برای استخراج خطواره‌ها از تصاویر راداری با روزنه‌ی ترکیبی با استفاده از متریک پرات، سیگمای 1 و حد آستانه 0.6 برآورد شد. همچنین شروط هندسی اولیه و شروط هندسی اصلی برای بهبود خطواره‌ها، برآورد و بر روی خطواره‌های برداری شده استخراجی از تصاویر راداری، اعمال گردید. شرط اختلاف زاویه اتصال دو خطواره، 10 درجه و شرط فاصله‌ی اتصال، 225 متر برآورد شد. میزان تطابق میانگین زاویه امتداد خطواره‌های استخراجی از تصاویر راداری با کل گسلهای مرجع، 74.95، گسل‌های اصلی مرجع، 70.39، گسلهای فرعی مرجع، 96.45، گسلهای پنهان مرجع، 77.17 و گسلهای تراستی مرجع، 63.95درصد می‌باشد. مرحله دوم، استخراج بصری خطواره‌ها از باند 6 تصاویر سنجنده‌ی ETM+ ماهواره لندست7 می‌باشد. در این مرحله، از خطواره‌ها استخراجی مرحله اول به صورت ماسک روی باند 6 ETM+ استفاده شده که استخراج خطواره‌ها را آسان‌تر نموده است. درصد تطابق میانگین زاویه‌ امتداد خطوارههای استخراجی از تصاویر اپتیکی با کل گسلهای مرجع، 91.90، گسل‌های اصلی مرجع، 96.45، گسلهای فرعی مرجع، 70.05، گسلهای پنهان مرجع، 89.70 و گسلهای تراستی مرجع، 97.12 درصد می‌باشد. در آخر با اجتماع از خطواره‌های استخراجی از تصاویر اپتیکی و راداری، یک مجموعه خطواره از کل منطقه مطالعه ایجاد شده است. درصد تطابق میانگین زاویه‌ امتداد خطواره‌های استخراجی از تصاویر اپتیکی و راداریبا کل گسلهای مرجع، 79.73، گسل‌های اصلی مرجع، 75.18، گسلهای فرعی مرجع، 98.43، گسلهای پنهان مرجع، 81.95 و گسلهای تراستی مرجع، 68.73درصد می‌باشد. با توجه به نتایج، برای استخراج خطوارههای اصلی و پنهان و تراستی باید از تصاویر اپتیکی و برای استخراج خطوارههای فرعی از مجموع دو دسته خطواره استفاده نمود.

}